Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 13 Trong ngày
 67 Trong tuần
 157 Trong tháng
 1.622 Cả năm
 34.098 Tổng lượt xem
1 Đang online

Giới thiệu

Trưởng phòng : Ths.Nguyễn Việt Hưng

Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Quốc Tuấn Cường

I. Chức năng, nhiệm vụ

       1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn thể mỹ cho sinh viên. Thực hiện công tác quản lý sinh viên theo quy định hiện hành của Bô Giáo dục - Đào tạo và nhà trường. Tổ chức công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên; quản lí sinh viên ngoại trú thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu xây dựng, ban hành văn bản:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý sinh viên của nhà trường. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về các mặt công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý sinh viên của nhà trường.

2.2. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với sinh viên:

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của sinh viên, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu về các chủ trương, kế hoạch tiến hành công tác chính trị, tư tưởng trong sinh viên theo mục tiêu đào tạo của trường.

- Chủ trì và phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức học tập Nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ và của Trường cho sinh viên.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các đoàn thể khác trong nhà trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động giáo dục ngoại khóa khác cho sinh viên.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên trong công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

2.3. Công tác sinh viên:

- Lập và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác sinh viên. Đầu mối thực hiện việc soạn thảo các quyết định, quy định liên quan đến công tác sinh viên.

- Phối hợp cùng với Phòng Quản lý Đào tạo tiếp nhận sinh viên trúng tuyển vào trường, sinh viên từ trường khác chuyển đến và sắp xếp bố trí vào các lớp học, ngành học. Phối hợp đề xuất xử lý những trường hợp sinh viên không đủ điều kiện và thủ tục, hồ sơ vào trường.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai giảng, bế giảng các khóa học.

- Chủ trì và phối hợp với các khoa đề xuất cố vấn học tập và Ban cán sự lớp trình Hiệu trưởng quyết định.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan làm thẻ sinh viên, giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên chuyển trường. Thông báo về gia đình các trường hợp sinh viên bị buộc thôi học, sinh viên vi phạm kỷ luật.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu vào cho sinh viên, triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho sinh viên. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức chăm sóc sức khỏe và xử lý những trường hợp sinh viên không đủ sức khỏe để học tập, thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho sinh viên.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” đầu năm học, đầu khóa học.

- Chủ trì và phổi hợp với các Khoa quản lý sinh viên tổ chức đánh giá phân loại và tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với sinh viên. Đề xuất biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Kiến nghị các hình thức kỷ luật sinh viên và giải quyết các thủ tục chuyển sinh viên bị thi hành kỷ luật ở mức đình chỉ học tập, buộc thôi học về địa phương.

- Đầu mối tổ chức xét cấp học bổng khuyến khích học tập và học bổng do các tổ chức và cá nhân tài trợ, trợ cấp xã hội, thực hiện các thủ tục, chính sách ưu đãi về miễn giảm học phí, vay vốn tín dụng đối với sinh viên.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cho sinh viên tham gia thi Olympic, sinh viên giỏi, nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ sinh viên đào tạo tại trường.

- Chủ trì và phối họp với các đơn vị liên quan tổ chức các buối giao ban định kỳ cấp trường và các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên; làm đầu mối giải quyết và trả lời khiếu nại của sinh viên.

- Tiếp nhận và quản lý sinh viên nước ngoài đến học tập tại trường theo quy chế hiện hành.

- Quản lý sinh viên ngoại trú theo quy định hiện hành.

2.4. Công tác khác:

- Thường trực các Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật, Hội đồng Xét cấp học bổng cấp trường... đối với sinh viên.

- Lập chương trình công tác hàng tháng và tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch chung của nhà trường, phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

II. Tổ chức bộ máy

Đội ngũ cán bộ gồm 5 người

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng tại cơ sở 1 trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên. Điện thoại: 0321.980.275

Thiết kế bởi Aptech
Phòng công tác sinh viên © 2021